Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach OC dla różnych zawodów

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach OC dla różnych zawodów

Obowiązkowe ubezpieczenia OC pozwalają odpowiednio chronić zarówno usługodawcę, którego błąd lub zaniechanie doprowadziło do szkody klienta, jak również samego usługobiorcę. Obecnie obowiązkiem posiadania takiego ubezpieczenia objętych jest kilkanaście zawodów oraz podmiotów wykonujących określone usługi. Warto zatem poznać kilka z nich i dowiedzieć się więcej na temat zakresu, jaki obejmuje tego rodzaju ubezpieczenie.

Specjalistyczne zawody wymagają szczególnej ochrony finansowej i prawnejJeśli chodzi o ubezpieczenie doradcy podatkowego, to jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna różnych podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, za szkody wyrządzone w wyniku zaniechań lub działań ubezpieczonego. Obejmuje ono wyłącznie szkody powstałe w czasie trwania ubezpieczenia. Czynności, jakie wchodzą w zakres danego ubezpieczenia to m.in. udzielanie klientom na ich zlecenie lub na ich rzecz porad, opinii czy wyjaśnień związanych z podatkami, prowadzenie na rzecz oraz w imieniu podatników, płatników oraz inkasentów ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji prowadzonych w celu rozliczania obowiązku podatkowego i udzielania w tym zakresie porad. Ponadto ubezpieczenie pracownika księgowości obejmuje sporządzanie na rzecz oraz w imieniu podatników deklaracji podatkowych i udzielania pomocy w tym obszarze oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej.

Kolejnymi osobami objętymi obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej są pośrednicy w obrocie nieruchomościami. Ubezpieczenie to konkretnie dotyczy osób fizycznych posiadających licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami lub osób, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach świadczonych usług. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań ubezpieczonego, w okresie trwania umowy ubezpieczeniowej. Działania te wiążą się oczywiście z działaniami pośrednika w obrocie nieruchomościami, które zmierzają do zawarcia przez inne osoby umów nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto ubezpieczenie pośrednika nieruchomości dotyczy także umów związanych z najmem lub dzierżawą nieruchomości lub ich części oraz wykonywania różnego rodzaju opracowań i ekspertyz w zakresie rynku nieruchomości.

Jedną ze szczególnie zagrożonych grup zawodowych są pośrednicy nieruchomościUbezpieczenie OC jest niezwykle ważne również dla zarządców nieruchomościami. W tym wypadku podmiotem ubezpieczenia są osoby posiadające licencje zawodową zarządcy nieruchomości lub osoby, za które zarządca ponosi odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia natomiast, są wszelkie szkody, jakie wyniknęły z działań lub zaniechań osoby ubezpieczonej. Decyzje i czynności, jakie objęte są tego rodzaju ubezpieczeniem obejmują m.in. zapewnienie odpowiedniej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa jej użytkowania, bieżącego administrowania nią oraz utrzymywania nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem. Ponadto takie ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej obejmuje również czynności i decyzje związane z uzasadnionym inwestowaniem w nieruchomość, przeprowadzanie różnych ekspertyz i wykonywanie opracowań w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz zapewnienie jej właściwej gospodarki energetycznej.

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC objęte są również biura rachunkowe. Obejmuje ono szkody wyrządzone w następstwie działań lub zaniechań ubezpieczonego, w czasie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej. Jeżeli natomiast chodzi o czynności, jakie zabezpiecza dana polisa, to możemy wymienić wśród nich m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie i sprawdzanie poprzez inwentaryzację stanu aktywów i pasywów, sporządzanie sprawozdań finansowych, wycenę aktywów i pasywów oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej określonej w ustawie. Ubezpieczenie biura rachunkowego obejmuje również prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych i innych ewidencji związanych z podatkami oraz udzielanie pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów deklaracji oraz zeznań podatkowych lub udzielanie im w tym zakresie pomocy.

Wymienione wyżej przykłady działalności to tylko niewielka część zawodów i podmiotów, jakie objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jednak już na wymienionych wyżej przykładach możemy zauważyć, że ubezpieczenia OC zawodowe są niezwykle przydatne i zapewniają skuteczne zabezpieczenie zarówno dla ubezpieczonego jak i poszkodowanego. Warto zatem przemyśleć wybór tego rodzaju ubezpieczenia nawet, jeżeli ustawodawca nie przewidział takiego obowiązku, gdyż w trakcie wykonywana różnych czynności związanych z naszym zawodem może dojść do pomyłki, która może skutkować poważnymi szkodami – zwłaszcza jeżeli pracujemy w zawodzie specjalistycznym, związanym z dużą odpowiedzialnością. Dzięki ubezpieczeniu unikamy konieczności naprawiania szkód z własnej kieszeni, dzięki czemu zapewniamy naszej firmie stabilność oraz – co może na pierwszy rzut oka nie być takie oczywiste – ukazujemy nasz profesjonalizm.

Related posts