Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zawodowym architektów

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zawodowym architektów

Roszczenia związane z odpowiedzialnością cywilną w różnych zawodach zgłaszane są coraz częściej. Nie inaczej jest z architektami. Sądy rozstrzygające tego rodzaju sprawy przyznają poszkodowanym coraz wyższe kwoty odszkodowań. Dlatego też tak ważne jest dokładne poznanie tego zagadnienia, aby w razie konieczności wybrana przez nas polisa skutecznie zabezpieczała firmę, a jednocześnie zapewniała wypłatę należności poszkodowanemu.

Architekci muszą zabezpieczać swoją działalność przed ewentualnymi roszczeniamiBardzo wielu architektów uważa, że obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe w pełni zabezpiecza ich firmę w razie roszczeń w związku z wykonywaniem działalności zawodowej. Przekonanie to wynika z przeświadczenia, że skoro ustawodawca podjął decyzję o konieczności posiadania takiego ubezpieczenia, to uczynił to po to, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie roszczenia związane z działalnością projektową i architektoniczną. Można więc założyć, że ubezpieczenie to zabezpiecza zarówno interesy architekta, jak i poszkodowanego. Niemniej jednak w rzeczywistości nie zawsze tak jest. Firmy zmuszone są do płacenia odszkodowań z własnych środków, ponieważ firmy ubezpieczeniowe nie wypłacają tych należności. Dlaczego? Ponieważ zakres odpowiedzialności cywilnej, jaka wynika z zapisów Kodeksu Cywilnego, nie jest równoznaczna z zakresem odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonej polisą wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego. Mówiąc najprościej, architekt odpowiada zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego, natomiast ubezpieczyciel zabezpiecza tylko wybraną część tej odpowiedzialności. Musimy więc zdawać sobie sprawę, że ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej wymaga od nas dokładnej wiedzy na temat tego co właściwie ochrania wybrana przez nas polisa – bez tego w przypadku konieczności wypłaty odszkodowania może okazać się, że firma zmuszona jest ponieść spore straty finansowe, gdyż dana szkoda nie została ujęta w ubezpieczeniu.

Jaką zatem ochronę zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej architektów? Według zapisów rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego zawierania tego rodzaju ubezpieczeń, ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania działań przez ubezpieczonego, związanych z wykonywaniem swoich obowiązków. W rozporządzeniu tym wypisane zostały również szkody, jakie objęte są tym ubezpieczeniem (m.in. kary umowne, odpowiedzialność pracodawcy wobec pracowników czy przekroczenie kosztów). Określa ono również minimalną sumę ubezpieczenia, która wynosi 50 000 euro. Przyjrzyjmy się zatem dokładniej odpowiedzialności, jaka wynika z zapisów umieszczonych w rozporządzeniu.

W przypadku odpowiedzialności za szkody wyrządzone w wyniku działań lub ich zaniechania, mówimy o odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, deliktowej lub obu ich łącznie. Jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną kontraktową, to ma ona miejsce w przypadku, kiedy dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub niewłaściwego wykonania konkretnego zobowiązania. W takiej sytuacji strony same określają zakres działań oraz odpowiedzialność za ich odpowiednie wykonanie. Jeżeli więc architekt wykona zlecenie w ustalonym czasie w sposób odpowiedni, wówczas otrzymuje wynagrodzenie.

Nawet drobny błąd w obliczeniach architekta może prowadzić do ogromnych stratJednak sytuacja komplikuje się, jeżeli projekt został wykonany, ale z błędami lub w trakcie prac budowlanych dochodzi do szkody lub wręcz katastrofy budowlanej, w wyniku której dochodzi do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. Wówczas mówimy o odpowiedzialności cywilnej deliktowej. Wynika ona z zapisów art. 415 Kodeksu Cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia”. W związku z tym odpowiedzialność deliktowa nie wynika z zapisów zawartych w umowie (jak w przypadku odpowiedzialności kontraktowej) lecz z powszechnie przyjętych przepisów prawa. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce dwa rodzaje roszczeń – jedne wynikające z odpowiedzialności cywilnej kontraktowej, związane z nienależytym wykonaniem zobowiązania (wnoszone przez zleceniodawcę) oraz drugie, związane z odpowiedzialnością cywilną deliktową, wnoszone przez osoby trzecie, które na skutek naszych błędów lub zaniedbań poniosły szkodę.

Obowiązkowe ubezpieczenie architekta pokryje wnoszone roszczenia, jednak tylko wtedy, jeżeli spełnione będą konkretne warunki. Przede wszystkim warunkiem koniecznym do określenia zasadności wypłaty ubezpieczenia jest zbadanie, czy osoba będąca właścicielem polisy ma prawo do ochrony, czy wykonywane przez nie czynności są czynnościami wykonywanymi w ramach tzw. samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i czy dana osoba posiada uprawnienia do ich wykonywania. Ustawa Prawo Budowlane wymienia te funkcje. Należą do nich m.in. projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych czy też sprawdzanie nadzoru autorskiego. Musimy jednak pamiętać, że zapisy z przytoczonych aktów prawnych oraz te związane z warunkami obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych. Nie chronią więc firm lecz odpowiedzialność cywilną osób fizycznych wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Jak więc widzimy firmy nie są ochraniane przez tego rodzaju polisy. Istnieje tylko jeden wyjątek, kiedy architekt obowiązkowe OC może obejmować firmę – gdy firma nie posiada osobowości prawnej i spełnia określone warunki działalności, np. firmą jest osoba fizyczna, która bezpośrednio kieruje pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę i nadzoruje każdy projekt. W takiej sytuacji roszczenia będą wypłacane z obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC. Jeżeli roszczenia przekraczają kwotę 50 000 euro, wówczas możliwe jest zawarcie tzw. ubezpieczenia nadwyżki obowiązkowego OC zawodowego. Ubezpieczenie to wskazane jest przede wszystkim dla firm wykonujących projekty o dużej wartości lub sama budowa wiąże się z występowaniem różnego rodzaju ryzyk.

Related posts