Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązkiem każdej wspólnoty mieszkaniowej jest wyłonienie zarządu, na którym spoczywa szereg obowiązków związanych z kompleksową obsługą nieruchomości
Autor zdjęcia: yeowatzup

Obowiązkiem każdej wspólnoty mieszkaniowej jest wyłonienie zarządu, na którym spoczywa szereg obowiązków związanych z kompleksową obsługą nieruchomości. Istnieje jednak możliwość scedowania tych obowiązków na wyspecjalizowaną firmę zajmującą się właśnie całościową obsługą nieruchomości.

W dużym uogólnieniu, zatem można powiedzieć, iż do zadań zarządcy należy:

 • utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie technicznym,
 • prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • kontrolowanie warunków najmu,
 • kontrolowanie finansów nieruchomości,
 • usuwanie odpadów związanych z eksploatacją nieruchomości,
 • przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
 • realizowanie planów marketingowych.

Prawo wykonywania zawodu

W wyniku wprowadzenia deregulacji zawodów prawo do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości ma praktycznie każdy. Istnieją jednak pewne obwarowania. Osoba zainteresowana wykonywaniem tego zawodu:

 • nie może być karana,
 • powinna odbyć praktykę zawodową,
 • powinna posiadać OC zarządcy nieruchomości,
 • powinna figurować w Centralnym Rejestrze Zarządców nieruchomości.

Ubezpieczenie OC

Obowiązkiem każdego zarządcy jest ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu. OC zarządcy nieruchomości występuje w formie podstawowej (obowiązkowej) oraz dobrowolnej (rozszerzonej).

Ubezpieczenie poza ochroną odpowiedzialności, zwiększa wiarygodność ubezpieczonego wobec klientów, a także zmniejsza ryzyko prowadzonej w ramach praktyki zawodowej działalności.

Praktyka zawodowa

Zarządca nieruchomości może uprawiać swój zawód samodzielnie (otwierając na przykład własną firmę), lub też zatrudniając się w firmie zajmującej się administracją i zarządzaniem nieruchomościami.

Zatrudnienie się w już istniejącej na rynku firmie jest rozwiązaniem rekomendowanym osobom, stawiającym swoje pierwsze kroki w branży. Takie rozwianie pozwoli na odbycie praktyki zawodowej i zbudowanie doświadczenia niezbędnego w prowadzeniu własnej działalności.

Umowa na zarządzanie

Zarządca nieruchomości oraz wspólnota mieszkaniowa zawierają umowę cywilną, określająca zakres praw i obowiązków zarządcy. Umowa taka zawierana jest zazwyczaj w formie pisemnej i powinna zwierać oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia OC zarządcy nieruchomości (więcej: https://zarzadca-nieruchomosci.iexpert.pl/oc-obowiazkowe-zarzadcy-nieruchomosci/).

W umowie takiej oczywiście powinny zostać wyszczególnione obowiązki zarządcy.

Wynagrodzenie zarządcy

Wysokość wynagrodzenia zarządcy ustalana jest w zawartej umowie i może mieć charakter:

 • wynagrodzenia stałego,
 • udziału procentowego,
 • premii.

Wypłata wynagrodzenia za prace zarządcy nieruchomości, wiąże się z niemożliwością korzystania przez zarządcę z nieruchomości, lub jej części ani w sposób odpłatny, ani w sposób nieodpłatny.

Dostęp do dokumentacji

Zarządca nieruchomości z uwagi na charakter swojej pracy i wynikający z niej zobowiązań musi mieć dostęp do dokumentacji dotyczącej prawnego stanu nieruchomości. Co również oznacza, że powinien mieć on również dostęp do odpisów, wypisów, zaświadczeń zawartych w:

 • księgach wieczystych,
 • katastrze nieruchomości,
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • tabelach taksacyjnych,
 • mapach taksacyjnych,
 • planach miejscowych,
 • planach zagospodarowania przestrzennego gmin,
 • warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • ewidencji ludności.

Related posts