Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów

Obowiązkowe ubezpieczenie OC adwokatów

Zawód adwokata wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Sprawy, jakie prowadzą adwokaci nierzadko wiążą się z bardzo dużymi sumami i bywają niezwykle skomplikowane, dlatego nie może dziwić fakt, że osoby pracujące w tym zawodzie muszą wykazać się szczególną dbałością i odpowiedzialnością. Niestety, nie da się uniknąć pomyłek lub błędów – źle przygotowane pismo procesowe, złożenie niepełnej dokumentacji czy nieusprawiedliwiona nieobecność na rozprawie to sytuacje często przytrafiające się osobom wykonującym ten zawód. A ponieważ ciąży na nich ogromna odpowiedzialność, dlatego pomyłki przez nich popełniane mogą być bardzo kosztowne. Dlatego też każdy adwokat musi odpowiednio zabezpieczyć się na wypadek popełnienia błędów, wykupując ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej.

Obowiązek ubezpieczeń zawodowych dotyczy także adwokatówObecnie funkcjonują dwa rodzaje ubezpieczeń – obowiązkowe i dobrowolne. W tej pierwszej grupie wyróżnia się ubezpieczenia powszechne oraz szczególne, które związane są z konkretnymi grupami zawodowymi, w tym z adwokatami. Charakterystyczną cechą ubezpieczeń obowiązkowych jest to, że ich zakres jest ściśle określony przepisami prawa, w efekcie nie można w jakikolwiek sposób zawężać zakresu ubezpieczenia, wprowadzać specjalne wyłączenia czy zmniejszać sum gwarancyjnych, na które należy się ubezpieczyć (oczywiście jeżeli taka suma została określona w przepisach). Warto wiedzieć, że zakład ubezpieczeń oferujący ubezpieczenia obowiązkowe nie może odmówić zawarcia umowy takiego ubezpieczenia.

Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe adwokatów, to chroni ono przed szkodami jakie wyniknęły na skutek błędów popełnionych przez adwokata, który nie dochował należytej staranności przy wykonywaniu czynności zawodowych. W takiej sytuacji poszkodowanym jest klient ubezpieczonego, nie jest możliwe wyrządzenie szkód osobom trzecim. Dokładny zapis ustawy mówi, że ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną adwokata za szkody, jakie wyrządził podczas wykonywania czynności zawodowych, polegających na świadczeniu pomocy prawnej, a przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowania przed sądami i urzędami. Ubezpieczenie to więc odnosi się do określonych sytuacji i zdarzeń, natomiast bardzo często jest błędnie interpretowane i jego zakres poszerzany jest o czynności lub sytuacje nie mające bezpośredniego związku z działaniami adwokata. OC adwokata nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego określonym w ustawie osobom (również wspólnikom).  Nie obejmuje ono również szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego po skreśleniu go z listy adwokatów lub w czasie odbywania zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu – chyba, że szkoda związana jest z wykonywaniem zawodu przed zawieszeniem lub skreśleniem z listy adwokatów.

Zakres ochrony adwokatów został ściśle określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w ciągu 30 dni od momentu wpisania na listę adwokatów i nie później, niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności określonych w ustawie Prawo o Adwokaturze przez ubezpieczonego. Jeśli chodzi o sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC, to jej minimalna wartość wynosi 50 000 euro. Umowę ubezpieczenia zawiera się na 12 miesięcy.

Related posts