Odpowiedzialność zawodowa doradcy podatkowego

Doradztwo podatkowe jest czynnością, której wykonywanie wiąże się ze szczególnym rodzajem odpowiedzialności. Z tego właśnie powodu ubezpieczenie OC doradcy podatkowego jest ubezpieczeniem obowiązkowym (o czym także tutaj). Istnieje bowiem spore ryzyko wyrządzenia klientom szkody.

Szkoda

Doradztwo podatkowe jest czynnością, której wykonywanie wiąże się ze szczególnym rodzajem odpowiedzialności
Autor zdjęcia: college.library

Szkodę wyrządzić można w związku z niewykonaniem podjętego zobowiązania, na przykład  niezłożeniem na czas odwołania od decyzji, ale także i w związku z nienależytym wykonaniem przez doradcę takiego zobowiązania – czyli na przykład złożeniem odwołania, które jednak nie zawiera w sobie argumentacji, która została uzgodniona ze zleceniobiorcą.

 

Obowiązuje zasada, że doradca podatkowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sytuacji, gdy są one następstwem okoliczności, za które nie ponosi się odpowiedzialności. Może być to na przykład sytuacja gdy to klient przekazał doradcy decyzję, wprowadzając go w błąd co do terminu jej otrzymania. Następstwem takiej sytuacji jest to, że odpowiedź zostanie złożona przez doradcę po czasie.

Niezachowanie należytej staranności

Doradca podatkowy odpowiada każdorazowo za szkodę, która jest skutkiem niezachowania należytej staranności w wykonywanych czynnościach. Z zachowaniem nienależytej staranności mamy do czynienia w takiej sytuacji, gdy mimo tego, że należało podjąć w określonym czasie określone działania, to nie zostały one przez doradcę podjęte.

Z sytuacją taką spotkamy się wtedy, gdy klient zlecił doradcy podatkowemu przygotowanie analizy dotyczącej na przykład przewidywanych skutków wniesienia skargi na decyzję organu podatkowego. Doradca sporządził opinię, z której wynikało, że w podobnych do tej sprawy sprawach wydawane były korzystne wyroki dla podatników. Jednak zajmując się przygotowaniem swojej opinii, doradca podatkowy przeanalizował jednak tylko i wyłącznie wyroki wydane w wojewódzkich sądach administracyjnych. Przy jego analizie pominięty został jednak istotny fakt, iż w wyniku wniesionych skarg wyroki te zostały unieważnione przez Naczelny Sąd Administracyjny. W takim przypadku, klient doradcy podatkowego posiada przesłanki do wystąpienia na drogę sądową, formułując przeciwko doradcy podatkowemu zarzut niezachowania należytej staranności.

 Zwłoka w terminie

Doradca podatkowy zobowiązany jest także do tego, by wywiązywać się w terminów. Dopuszcza się wprawdzie wystąpienia zwłoki, gdy to doradca nie spełnia wymaganych świadczeń w terminie, pod warunkiem jednak, że zwłoka ta jest następstwem okoliczności niezależnych od takiego doradcy. Jeśli jednak zwłoka spowodowana była złą organizacją pracy u doradcy podatkowego, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną swojemu klientowi szkodę. Oczywiście, w sytuacji gdy doradca nie złożył deklaracji na czas, gdyż podatnik nie dostarczył mu w wymaganym terminie dokumentów, które są niezbędne do jej złożenia, gdzie doradca może wykazać, że pisemnie zażądał ich dostarczenia – nie można mówić o odpowiedzialności cywilnej doradcy podatkowego. Wówczas wina za zaistniałą sytuację spoczywa na podatniku, który na czas nie wywiązał się ze swoich obowiązków.

Related posts