Ubezpieczenia zawodowe – wymóg konieczny, czy przejaw zapobiegliwości?

 

Autor zdjęcia: kenteegardin
Autor zdjęcia: kenteegardin

Ubezpieczeniezawodowe dedykowane jest wszystkim osobom, które czynne są zawodowo i to zarówno tym, które prowadzą własną działalność gospodarczą, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym statusu osób prawnych. Choć są zawody, które zobligowane są do tego, by posiadać ubezpieczenie zawodowe, nie oznacza to, że nie mieszcząc się w tej grupie nie warto skorzystać z takiej alternatywy. W praktyce, bowiem, ubezpieczenie zawodowe adresowane jest do przedstawicieli wszystkich profesji, a w szczególności tych, których specyfika wykonywanych czynności zawodowych związana jest z ryzykiem dochodzenia roszczeń przez osoby trzecie (na przykład poszkodowanych klientów, pacjentów, jak również osób postronnych).

Co stanowi przedmiot ubezpieczenia zawodowego?

W przypadku ubezpieczeń zawodowych, przedmiotem ubezpieczenia zawodowego jest odpowiedzialność cywilna za zaistnienie szkód, w wyniku, których szkody doznały osoby trzecie. Trzeba pamiętać jednak o tym, że aby osoba poszkodowana miała możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania od ubezpieczyciela, konieczne jest bezsprzeczne dowiedzenie, że szkoda ta zaistniała na skutek wykonywania przez osobę objętą polisą czynności zawodowych w sposób niezgodny z wymaganiami stawianymi przedstawicielom tejże profesji.

Warunkiem niezbędnym do wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, będącego wystawcą polisy, jest zajście w okresie zawartego ubezpieczenia tak zwanego wypadku ubezpieczeniowego. Określenie to rozumiane jest, jako działanie, lub też zaniechanie zawodowe ubezpieczonego, w wyniku, którego została wyrządzona krzywda innym osobom.

Related posts