Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Wykonywanie praktycznie każdego zawodu związane jest z ryzykiem zaistnienia okoliczności, które mogą mieć negatywne konsekwencje względem osób trzecich
Autor zdjęcia: easylocum

Wykonywanie praktycznie każdego zawodu związane jest z ryzykiem zaistnienia okoliczności, które mogą mieć negatywne konsekwencje względem osób trzecich. Ryzyko to jest szczególnie widoczne w przypadku tych zawodów, których uprawianie związane jest z koniecznością posiadania wyspecjalizowanej wiedzy oraz wyspecjalizowanych umiejętności. Mając na uwadze powyższe, w Polsce obowiązuje konieczność wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

Ubezpieczenie zawodowe

 

Ubezpieczenie OC zawodowe dotyczy określonych grup zawodowych, takich jak chociażby:

 • doradca podatkowy,
 • lekarz,
 • aptekarz,
 • przedstawiciele zawodów medycznych,
 • księgowy,
 • pośrednik nieruchomości,
 • zarządcą nieruchomości,
 • tłumacz,
 • agent ubezpieczeniowy.

Podmiot ubezpieczający pod postacią towarzystwa ubezpieczeniowego przejmuje na mocy wykupionej przez ubezpieczonego polisy odpowiedzialność finansowa za skutki szkód wyrządzanych osobom trzecim lub mieniu, które są skutkiem wykonywania czynności zawodowych przez ubezpieczonego, w okresie obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej.

Co warto jednak mieć na uwadze, towarzystwa ubezpieczeniowe nie ponoszą jednak odpowiedzialności za:

 • szkody wyrządzone umyślnie,
 • szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa,
 • szkody wyrządzone przez osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
 • szkody wyrządzone osobom bliskim,
 • szkody wyrządzone po spożyciu alkoholu,
 • szkody wyrządzone pod wpływem środków odurzających,
 • szkody wyrządzone pod wpływem środków psychotropowych,
 • szkody powstałe na skutek działań wojennych,
 • szkody powstałe na skutek stanu wyjątkowego,
 • szkody powstałe na skutek strajków,
 • szkody powstałe na skutek rozruchów,
 • szkody powstałe na skutek aktów terroryzmu,
 • szkody powstałe na skutek sabotażu,
 • szkody powstałe poza granicami Polski.

Related posts